staj esasları

GENEL BİLGİLER

Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Mühendislik Fakültesi staj yönergesine tabidir. Staj öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gereken işler bu belgede açıklanmıştır.

Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri biri 4. yarıyıl, diğeri 6. yarıyıl sonunda her biri 20 iş günü olmak üzere toplam 40 gün süreyle Staj yapmakla yükümlüdür.

Stajlar, en az bir Bilgisayar, Yazılım veya Elektrik Elektronik Mühendisi'nin çalıştığı firmalarda yapılmalıdır.

Stajın amacı, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mesleki deneyim kazanmaları için ilgili firmalarda bilgi işlem, donanım ve/veya yazılım uygulamalarını görmeleri ve bilgi edinmeleridir.

Staj sonunda, staj yapılan işletmeyi ve çalışma koşullarını tanıtıcı bilgiler içeren, yapılan stajın değerlendirildiği bir "Staj Dosyası" hazırlanmalı ve Staj Komisyonuna teslim edilmelidir.

Staj sınavları, komisyonun belirleyeceği tarihler arasında ilgili öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir. Staj sınavına belirtilen tarihte katılmayan öğrenci başarısız sayılır.

Stajla ilgili sorular ve sorunlar için Bölüm Staj Komisyonu üyeleriyle bağlantıya geçilmelidir.

Yurt dışında staj yapacak öğrencilerimiz için gerekli belgeleri indirmek için tıklayınız.

STAJ ADIMLARI

1. Öğrenciler staj başvurularını, Bölüm Staj Komisyonu üyesinin imzasını taşıyan Ek 1 (Staj Başvuru Formu) ile yaparlar. Öğrenciler, bu form ile birlikte Ek 2'yi (İş Yeri Tanıtım Formu) staj yapacakları işyerine iletirler.

2. Firma tarafından staj başvurusu kabul edilen öğrenci, Ek 2'yi (İş yeri Tanıtım Formu) Firmanın yetkilisine eksiksiz doldurtarak, Bölüm Staj Komisyonu tarafından belirlenen tarihe kadar Bölüm Sekreterliğine imza karşılığında teslim eder.

3. Staj yapacak öğrencilerin, staja başlamadan önce veya staja başladıkları ilk gün İşe Giriş Bildirgelerini ilgili işyerine teslim etmeleri gerekmektedir. Öğrenciler, staja başlamadan bir hafta önce Mühendislik Fakültesi Dekanlığı'ndan İşe Giriş Bildirgelerine ulaşabilir.

4. Öğrenci staja başlamadan önce, Ek 3'e (Pratik Çalışma ve Gizli Sicil Fişi) vesikalık fotoğrafını yapıştırıp Bölüm Sekreterliğine onaylatmalı ve ilgili belgeyi işyerine teslim etmelidir.

5. Öğrencinin, Ek 4 (Puantaj formunda), kendi imzasının ve işyeri yetkilisinin imzası olması gerekmektedir. Öğrenciler, kapalı bir zarfa koydukları Ek 4'ü staj dosyası içerisinde teslim etmek zorundadır.

6. Staj tamamlandıktan sonra staj raporuna ilk sayfa olarak, işyeri tarafından onaylanmış Ek 5 (Staj Raporu Onay Sayfası) konulur. Ek-3 ise, işyeri tarafından doldurularak Ek 4 ile birlikte kapalı zarf ile Staj Komisyonuna öğrenci tarafından staj dosyası içerisinde elden teslim edilir.

7. Öğrenci, STAJ DOSYASINI staj çalışmasını izleyen akademik yarıyılın ilk iki haftası içinde Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Sekreterine kapalı zarf içerisinde imza karşılığı teslim etmek zorundadır. Staj dosyası İngilizce hazırlanmalıdır.

STAJ DOSYASI

Staj Dosyası içerisinde;

· Staj Raporu

· Ek 3 ve Ek 4 (kapalı mühürlü zarf içinde olmalı)

· Staj CD'si (Staj dosyasındaki tüm evrakların taratılıp kaydedildiği ve üzerine öğrencinin adı-soyadı, numara ve yaptığı staj türünün yazıldığı CD)

bulunması gerekmektedir. Staj dosyasının içine konduğu kapalı zarfın üzerine Staj Evrakları Kontrol Formu (Ek 8) doldurulup imzalandıktan sonra yapıştırılır. Öğrenci Staj Dosyasını eksiksiz hazırlamakla yükümlüdür. Staj dosyası eksik olan öğrencilerin stajları değerlendirmeye alınmaz.

Staj Raporu

Staj raporu öğrencinin staj yaptığı işletmeyle ilgili bilgiler, staj kapsamında yaptığı faaliyetler, gerçekleştirdiği görevler ve bilgi kazanımlarını içermelidir. Staj raporlarının yazımı sırasında, belirtilen kurallara uyulması zorunludur. Değişik formatta hazırlanmış veya Bölüm Staj Komisyonu tarafından onaylanmamış evraklarla yapılan stajlar kabul edilmeyecektir. Staj raporu, Staj Raporu Yazım Kurallarına (Ek 12) uygun olarak İngilizce hazırlanmalıdır. Her bir sayfanın ve kapak sayfalarının da aşağıdaki taslaklara uygun olması gerekmektedir. Staj raporu yazım kurallarına uygun ve ciltlenmiş olarak Staj Komisyonuna teslim edilmelidir. Ciltlenmemiş staj raporları kabul edilmeyecektir.

Staj raporu aşağıdakilerden oluşur (3-11 arasındaki maddeler Ek 11 sayfasına yazılmalıdır):

1. Dış Kapak (Ek 10)

2. İşyeri Tarafından Onaylanmış Staj Raporu Onay Sayfası (Ek 5)

3. İçindekiler

4. Tablo Listesi

5. Şekil Listesi

6. Giriş Bölümü

7. İşyeri Hakkında Bilgiler (Ek 11 sayfasına yazılmalı)

a) Kuruluşun yaptığı iş, yapısal organizasyonu, bu organizasyon içinde Bilgisayar Merkezi'nin veya bilgisayarla ilgili birimin yeri,

b) Bilgisayarın kuruluş içerisinde kullanım yerleri

c) Yazılım öncesi analiz ve tasarım işlemlerinin yapıldığı bölümlerde bulunularak bu çalışmaların nasıl yapıldığının incelenmesi ve analiz çalışmalarına katılım vb.,

d) Kullanılan yazılımın tanınarak kullanılır hale getirilmesi,

e) Kuruluşun projeleri içinde ayrılan zamana uygun örnek proje yazılımının gerçekleştirilmesi,

f) Kurulan bilgisayar ağlarının donanım ve yapısal özelliklerinin araştırılması, ağ üzerinde bulunan bilgisayar ve diğer cihazların incelenmesi ve kullanım amaçlarının açıklanması.

g) Geliştirilen yazılımların kodları, örnek veri ve sonuçları.

8. Staj boyunca günlük olarak yapılan işlerin anlatımı: Öğrencinin staj süresince yaptığı çalışmaları ve edindiği bilgileri günü gününe kaydettiği sayfalardır. Gerektiği kadar çoğaltılabilecek bu sayfaların tümünde sayfa numarası, tarih ve konu belirtilmeli ve işyeri sorumlusunun imzası bulunmalıdır.

9. Sonuç

10. Kaynakça

11. Ekler (kaynak kod, v.b.)

12. Öğrencinin Yaptığı Stajı Değerlendirme Formu (Ek 6)

13. Öğretim Üyesinin Öğrencinin Stajını Değerlendirme Formu (Ek 7) (Öğretim Üyesinin doldurması için boş halde raporun sonuna eklenecektir.)

Raporun her sayfası staj yapılan ilgili birimin Staj Yetkilisi tarafından onaylanacaktır.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik